Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине: 

1) представља и заступа Општину;

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) усмерава и усклађује рад Општинске управе.

5) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

6) даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

7) закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;

8) закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини, по  предходно прибављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва; 

9) закључује  уговор  о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;

10) утврђује цене услуга  установе за децу чији је оснивач општина;

11) даје сагласност на цене комуналних производа и услуга и цене услуга установа и предузећа чији је оснивач општина, о чему је дужан да информише Скпштину општине на првој наредној седници, ради упознавања одборника и евентуалног преиспитивања исте;

12) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

13) информише јавност о свом раду;

14) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;

15) образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

16) закључује Посебни колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе којима је оснивач Општина;

17) покреће поступак  за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;

18) одлучује о залагању покретних ствари;

19) одлучује о давању у закуп, односно на  коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;

20) закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;

21) распоређује службене зграде и пословне просторије на коришћење органима и организацијама општине;

22) доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину  и закључује уговор   по предходно прбављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

23) закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује  друго лице за закључење тог уговора;

24) врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Немања Поповић +381 (0) 36 736-281, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

рођен 26. 02. 1990. године у Новом Пазару. Основну школу завршио је у Рашки, а средњу школу „Никола Тесла“ у Лепосавићу. Студирао је историју на Филозофском факултету у Косовској Митровици где је и дипломирао, а потом и одбранио мастер рад из Националне историје.

Немања ПоповићЈош као млад, са осамнаест година, активно је учествовао у оснивању Општинског одбора СНС Рашка. Од 2016. године, а затим и од 2020. године (у два сазива), одборник је у Скупштини општине Рашка. Функцију народног посланика обављао је у 12. сазиву републичког парламента, од 2020. до 2022. године. До избора на функцију председника општине, радио је у Основној школи „Рашка“ као наставник историје.