Врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.

Општинском управом руководи начелник. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе.

Основне организационе јединице у оквиру општинске управе су:
Одсеци и службе.

Радом основних организационих јединица Општинске управе  руководе руководиоци основних организационих јединица и то: 

- радом Одсека – шеф одсека ;

Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих организационих јединица и то:

-     радом службе - шеф службе.

Општинска управа:

1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

6а) води јединствену евиденцију непокретности у својини општине, у складу са законом, подзаконским актом и одлуком Скупштине општине;

7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе  уз сагласност Општинског већа.

Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности,  примарна здравствена заштита, заштита животне средине,пољопривреде и др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине. 

Општинска управа је обавезна да председника Општине, Општинско веће и Скупштину општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и податке  из своје надлежности који су неопходни за рад председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Слободан Ристовић  +381 (0) 36 734-403 е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.