На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др. закон и 49/2021), члана 40. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 197/18) и Одлуке о изради, спровођењу, праћењу и извештавању о спровођењу локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 264/24), Скупштина Општине Рашка, на предлог Општинског већа Општине Рашка и Локалног савета за запошљавање Општине Рашка, на седници одржаној дана 30. маја 2024. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ

о усвајању Локалног планског документа у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024-2026. године

 

 

I Усваја се Локални плански документ у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024-2026. године.

 

II Локални плански документ у области запошљавања у општини Рашка за период од 2024-2026. године саставни је део ове Одлуке.

 

III Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана доношења и објављује се на интернет страници Општине Рашка и у „Службеном гласнику општине Рашка“.

 

IV Одлуку доставити Националној служби за запошљавање Републике Србије, филијала Краљево – испостава у Рашки и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-IX-32/2024-3

Дана 30. маја 2024. године

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић